Kannustuksen merkitys oppimisessa ja osaamisessa

3c169f_4ecd86148c4247c68ca63580c8dfe8b4-mv2_d_4858_3239_s_4_2Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tehtyjen tutkimusten mukaan on selvinnyt, miten tärkeää on kannustus, jotta yksityis- tai työelämässä voidaan kehittyä edelleen ja saavuttaa parempi osaamistaso. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti osaamisen kehittymistä ja kannustuksen ja motivoinnin aikaansaamaa tulosta erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikka tällä sivustolla käsitellään pääsääntöisesti osaamisen kehittämistä työssä, myös lapsuuden ja aikuisuuden aikana saamalla kannustuksella yksityiselämässä on suuri merkitys ihmiseen ja siten työssä aikaansaamiseen.

Lapsuuden ajan kannustus auttaa kasvamaan tasapainoisemmaksi aikuiseksi

Kannustuksen merkitys korostuu varhaisesta lapsuudesta lähtien, jolloin itsetunnon ja luottamuksen perusta istutetaan pieneen lapseen kasvatuksen yhteydessä. Ensimmäisten kolmen elinvuoden myönteisillä kokemuksilla on valtava vaikutus lapsen kehitykseen, joka auttaa häntä myöhemmässä elämässä luottamaan itseensä. Kokemukset hyväksytyksi tulemisesta ja myönteisen palautteen saamisesta ovat siis erityisen tärkeitä tässä varhaisessa iässä. Suomalaisessa kulttuurissa tämä on havaittu ja asiaan on puututtu, jolloin nykyaikana varttuvat lapset ja nuoret saavat tasapainoisemman kasvatuksen tässä suhteessa.

Liiallinen kannustaminen ja asiaton kiittäminenkään ei ole oikein, vaan asiassa tulee olla johdonmukainen. Kotimaassamme tämä ei ole ongelma, mutta sen on huomattu vaikuttavan joissakin toisissa kulttuureissa kielteisesti, kun lapsi varttuu ja ymmärtää lopulta, että omat taidot eivät kaikessa ole automaattisesti parhaat eikä kaikesta tekemisestä saakaan kiitosta tai hyväksyntää. Tasapainoisuus kannustamisessa on siis avain oikean asenteen kehittymisessä.

Aikuisen on keskityttävä ihmissuhteisiin, joissa saa voimaa

Kannustuksen merkitystä ei tule aliarvioida arjen elämässä aikuisenakaan. Siksi on hyvin tärkeää kiittää onnistumisista ja kannustaa eteenpäin menestykseen toisia. Ihmissuhteet, jotka perustuvat väheksyntään, negatiiviisiin asioihin tai itsestäänselvyyksiin, tulisi pyrkiä karsimaan pois elämästä, sillä pikkuhiljaa ne myrkyttävät mielen ja saavat uskomaan valheisiin. Tämä vaikuttaa ihmisen luottamukseen saada aikaan asioita ja kyetä selviytymään tehtävissä niin yksityiselämän arjessa kuin työelämässäkin.

Työympäristön on oltava kannustava

Yrityksissä, jossa johto keskittyy työntekijöiden kannustamiseen ja työssä aikaansaamisesta kiittämiseen, menestyvät tulosten mukaan huomattavasti paremmin kuin yritykset, joissa saadaan vähän kiitosta tai vähätellään onnistumisia. Työpaikoissa, joissa vallitsee negatiivinen ilmapiiri eikä menestymistä tueta, on suuri vaihtuvuus työntekijöissä ja uusien kouluttamiseen kuluu valtavasti varoja ja työaikaa.

Tärkeää olisi kiinnittää huomiota jokaisen työntekijän hyvinvointiin sekä tyytyväisyyteen ja luottaa siihen, että kokeneiden työntekijöiden pitäminen yrityksessä on yritykselle hyödyllisempää kuin uusien kouluttaminen, vaikka palkka olisi pitkään työskennelleelle korkeampi. Työssä motivoiminen on tärkeää esimerkiksi kannustavien palkkausmenetelmien avulla, jolloin työntekijöitä kannustetaan monipuolisempaan osaamiseen ja kehittymiseen työssään.